ဇာတ်လမ်း ၊ ဇာတ်ညွန်းနှင့် ဒါရိုက်တာ – ‌JZ ဒေါင်လွဏ်း သရုပ်ဆောင် – ဂျာဆိုင်အိန် ၊ ဂျန်ရှိန်ကန် ၊ ကွယ်ရှီတာ ၊ လိုက်လိုင်းရှီကန် ၊ နွယ်ရှိပန် ၊ နိမ်ရိန်ပန် ၊ အင်ဝိုင်းပန်၊ Dမွန်အောင် ၊ လဖိုင်နန်ပရီ ၊ ဇင်ဟန်ကိုင်လိန် ၊ JZ ခေါင်ဒေါင်နှင့် ကချင်သရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်သည်

ဇာတ်လမ်း ၊ ဇာတ်ညွှန်း ၊ ဒါရိုက်တာ – JZ ဒေါင်လွဏ်း သရုပ်ဆောင် – JZ ဒေါင်လွဏ်း ၊ ရိုမွန်း(MM5) ၊ ဒေးနီ(MM5) ၊ အားလ(Endeavour Band) ၊ NT ဆိုင်းနွယ် ၊ လငါစင်းစင်း ၊ လဖိုင်နန်ပရီ ၊D မွန်းအောင် ၊ BZ ဒိုင်ခေါင် Shingni N Bat အဖွဲ့သားနှင့် မလေးရှားရောက် ကချင်လူငယ်များပါဝင်သည်။

ဇာတ်လမ်း ၊ ဇာတ်ညွှန်း ၊ ဒါရိုက်တာ – JZ ဒေါင်လွဏ်း Hkrang Shala – Laja Zau Doi Hkawng, Pawm Mung San, S Brang Ja, Jan Shingkang, Laklai Shagan, Htoi Shata, L Ja Tawng, Bungshi, Numri Pan, D Mun Awng, BZ Dai Hkawng, JZ Hawng Dau….

ဇာတ်လမ်း – JZ ဒေါင်လွဏ်း ဇာတ်ညွန်း – ကိုပိုင်ဆု (မြန်မာ) ဒါရိုက်တာ – ထူးသာ သရုပ်ဆောင် – Jz ဒေါင်လွဏ်း ၊ အောန်ဆိုင်း ၊ စိုင်းလိတ် ၊ နန်းဆုရတီစိုး ၊ ခင်လှိုင် ၊ ကင်းကောင်း ၊ အေးသီတာ ၊ ကချင်တာကော ၊ စိုင်းကျော်ဟန်၊ ဏမ်ဆူဇော်လီ ၊ April ဆိုင်းနွယ် ၊ K ဆိုင်းမိုင် ၊ အက်စတာအဖွဲ့နှင့် လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်သည်။

ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွန်း နှင့် ဒါရိုက်တာ – ‌JZ ဒေါင်လွဏ်း သရုပ်ဆောင် – L ဇော်ဒိန် ၊S ဘရန်ဂျာ်၊ L ဂျာတောင် ၊ P ဂျာဆိုင်းဘူ၊ လဖိုင်နန်ပရီ၊ D မွန်အောင် ၊ BZ ဒိုင်ခေါင် နှင့် ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင် ဆိုင်းမိုင်လု ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သည်။

ဇာတ်လမ်း /ဒါရိုက်တာ – JZ ဒေါင်လွဏ်း ဇာတ်ညွှန်း – ဆက်ပိုင်မှူး သရုပ်ဆောင် – JZ ဒေါင်လွဏ်း ၊ NT ဆိုင်းနွယ် ၊ ခင်လှိုင် ၊ ဒိန်းဒေါင်၊ အေးသီတာ ၊ MZ လွဏ်းနော ၊ D မွန်းအောင် ၊ လယောင်ခေါင်ဇဲ ၊ ချမ်းဆောင် ၊ BZ ဒိုင်ခေါင် နှင့် သရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်သည်။

ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်း၊ ဒါရိုက်တာ – JZ ဒေါင်လွဏ်း သရုပ်ဆောင် – JZ ဒေါင်လွဏ်း၊ မရန်ဆိုင်းနော် ၊ အဘားဒီး ၊ အော်ရာလီ၊ အဂျူး ၊ M ဂျာအောင် ၊ NT ဆိုင်းနွယ် ၊ လဖိုင်နန်ပရီ ၊ D မွန်းအောင် ၊BZ ဒိုင်ခေါင်၊ Shingni N Bat အဖွဲသား နှင် မလေးရှားရောက် ကချင်လူငယ်များ ပါဝင်ကူညီသရုပ်ဆောင်သည်။

ဇာတ်လမ်း – Jz ဒေါင်လွဏ်း ဇာတ်ညွှန်း – ရဲဦး ဒါရိုက်တာ – – Jz ဒေါင်လွဏ်း ၊ Jz ဒေါင်လွဏ်း ၊ အော်ရာလီ ၊ အာဘားဒီး ၊ M ဆိုင်းနော် ၊ L ဂျာတောင် ၊ M ဂျာအောင် ၊ M အဘောက် ၊ ဂျာဆိုင်းဘူ ၊ ယိမ်းဘောမ်နမ် ၊ ဧည်သည်သရုပ်ဆောင် သားညီနှင် သရုပ်ဆောင်များစွာ ပါဝင်သည်။

Ginru Ginsa Mung Dan (ဇာတိသွေးဇတိမြေ ငါတိုပိုင်တဲ့မြေ) ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်း၊ ဒါရိုက်တာ – JZ ဒေါင်လွဏ်း (စကားလုံးနှင့် တွဲဖက် ဒါရိုက်တာ – အဘားဒီ) သရုပ်ဆောင် – JZ ဒေါင်လွဏ်း ၊ မရန်ဆိုင်းနော် ၊ အော်ရာလီ ၊ အဘားဒီ၊ G တိန်းဆောင် ၊ S ဘရန်ဂျာ ၊ M ဂျာအောင် ၊ P ဂျာဆိုင်းဘူ ၊ NT ဆိုင်းနွယ် ၊ LS နူးနူးအောင် ၊ ဂျာဆိုင်းအိန် ၊ D မွန်းအောင် ၊ LBယောဟန် ၊ BZ ဒိုင်ခေါင် ၊…...

This content is for Premium, Premium, and Premium members only.
Login Join Now